ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да даде яснота относно следните обстоятелства:

1. Кои сме ние като Администратор на лични данни?
2. Чии лични данни обработва ,,1 Метър Шоколад’’ ООД чрез използването на уеб сайтът https://tsarchocolate.com/?
3. Какви лични данни обработва ,,1 Метър Шоколад’’ ООД?
4. На какво основание от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) се обработват тези данни?
5. За какви цели се обработват тези лични данни?
6. За какъв срок се съхраняват тези данни?
7. Кой има достъп до тези данни?
8. Какви права имат субеките на лични данни относно данните, обработвани от ,,1 Метър Шоколад’’ ООД и как могат да ги упражнят?
9. ,,1 Метър Шоколад’’ ООД използва ли бисквитки на сайта си https://tsarchocolate.com/ ?

I. КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на лични данни е дружеството „1 Метър Шоколад“ ООД (,,Дружеството“) с EИК: 202229252, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4, електронна поща за контакт: info@1meterchocolate.com, телефон за контакт: +359 887 59 13 12.

II. СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„1 Метър Шоколад“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни на посетителите на своя интернет сайт https://tsarchocolate.com/ .

Личните данни, които обработва „1 Метър Шоколад“ ООД са следните:

1. При попълване на електронните форми за контакт и заявка – имена, телефон, имейл адрес, други данни, предоставени в свободен текст и по преценка на попълващия; 2. При посещение на сайта – IP адрес 3. Изображения във връзка с рекламни снимки на сайта.

III.ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Основанието за обработка на личните данни може да е договорно – необходимо е предоставяне на данните ви при сключване на договор с нас с цел осъществяване на дистрибуция на продуктите ни.

Част от данните на субектите се обработват и на основание законово задължение на Дружеството, като например данните от счетоводните документи, за които има законово задължение за съхранението им.

Данни на посетителите могат да се обработват и на основание на конкретно и изрично съгласие за:

 • маркетингови цели;
 • бъдещи търговски взаимоотношения.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни се обработват за следните цели:

 • за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на права, във връзка с изпълнението на сключени договори;
 • за целите на счетоводното отчитане на получени суми по сключен договор;
 • за целите на архивирането, съгласно приложимото законодателство и в срок, който е изрично нормативно посочен;
 • за целите на съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на съдебни и извънсъдебни спогодби.

Данните на посетителите могат да се обработват при изрично съгласие от тяхна страна и за следните цели:

 • за маркетингови цели;
 • с оглед на бъдещи търговски взаимоотношения.

V. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни, включват продължителността на текущото ни взаимоотношение и предоставяне на нашите услуги за вас, нашите правни задължения или правно положение (напр. по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни проверки от държавни органи).

VI. ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

До вашите данни имат достъп служителите на Дружеството, с оглед изпълнение на възложените им трудови функции във връзка с предоставяните ви услуги.

Вашите данни могат да бъдат предоставяни и на трети лица – обработващи лични данни, на основание сключени с тях споразумения за обработка на данните. Данните ви могат да бъдат предоставени и на компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия.

„1 Метър Шоколад“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни на субектите и гарантира тяхното спазване.

VII. КАКВИ ПРАВА ИМАТ КЛИЕНТИТЕ КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КАК МОГАТ ДА ГИ УПРАЖНЯТ?

1. Субектът на личните данни при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни.

2. Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това.

3.Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд при незаконосъобразно обработване на данните.

4. Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие.

5. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за последствията от непредоставянето на съгласие за обработка на личните му данни.

6. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за целите и сроковете на обработването на личните му данни, както и дали Дружеството има намерение да обработва данните за цел, различна от тези, за които са събрани, както и при промяна на целите на обработка.

7. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за корекция в индивидуализиращите белези на Дружеството. Информирането се осъществява чрез официалния уебсайт на Дружеството.

8. Субектът на личните данни има право да получава копие от събраните му лични данни.

9. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора.

10. Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Всички искания за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, коригиране и оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от клиента и се предават за обработка на електронния адрес или на адреса на управление на Дружеството.

Когато искането е подадено без да са спазени изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис „1 Метър Шоколад“ ООД си запазва правото да изисква допълнителна информация за идентификация на лицето, подаващо заявлението или друга информация, необходима за обработване на заявлението във връзка с установяването и проверката на самоличността на заявителя.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства освен ако потребителят не е поискал друго.

„1 Метър Шоколад“ ООД се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване или от предоставянето на изисканата информация за идентификация на лицето. Информацията трябва да бъде предоставена в писмен вид, в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. При обективно необходим по-голям срок, с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на дружеството, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Информацията се предоставя безплатно освен когато исканията на субекта на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, като в този случай „1 Метър Шоколад“ ООД може:

1. Да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия
или
2. Да откаже да предприеме действия по искането.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията, както и ако са динамични данни, подлежащи на промяна, но по отношение на тези данни постъпват повече от две искания в рамките на четири месеца.
„1 Метър Шоколад“ ООД не е задължено да отговори на искането, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

На интернет страницата https://tsarchocolate.com/ се използват ,,бисквитки’’ (cookies). Законът постановява, че можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на горепосочения сайт. „Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър при посещаване на конкретни уеб страници. Сама по себе си, „бисквитката” не съдържа и не събира информация освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за посетителя, например чрез идентифициране на грешки. Ние не поддържаме „бисквитките” за период по-дълъг от необходимото.

ВИДОВЕ БИСКВИТКИ:

 • Сесийните бисквитки
  Сесийните бисквитки (Session Cookies) се съхраняват на терминалното Ви устройство само по време на актуалната сесия, в рамките на която разглеждате нашата интернет страница. Тези бисквитки се грижат за това, да Ви покажат такова количество информация, което да отговаря на интернет потреблението Ви и отговарят за начина, по който виждате (се показва пред Вас) интернет страницата ни (език, шрифт, цвят, изглед и др.). Чрез тези бисквитки се запаметява Вашето решение относно използването на бисквитки на интернет страницата ни. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от интернет страницата ни няма да функционират.
  Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация и се изтриват в края на потребителската сесия, т.е. след като нашата интернет страница бъде затворена на съответното устройство.
 • Маркетинговите бисквитки
  Те се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели – трети страни.
 • Статистически бисквитки
  Статистическите бисквитки помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.
 • Функционални бисквитки
  Бисквитките за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитания от Вас език или региона, в който се намирате.
 • Как да контролирате „бисквитките“?

Вие можете да контролирате и/или да изтривате ,,бисквитките“, в зависимост от Вашето желание – за по-подробна информация, вж. https://aboutcookies.org/. Вие можете да изтриете всички ,,бисквитки“, които вече са инсталирани на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайта, а някои от услугите и функциите е възможно да не работят.

Как да деактивирате бисквитките?

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може до доведе до нарушения във функционалността на сайта. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър.
Следните линкове могат да Ви помогнат как да ги деактивирате: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari и iOS.

IX. АКТУАЛИЗАЦИЯ

Тази Политика за поверителност е актуална към 26.11.2018 г.
Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Дружеството, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност.

ДЕФИНИЦИИ

1. „Лични данни” (наричани за краткост ,,данните’’) са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатори или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

2. „Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. „Администратор на лични данни” (наричан за краткост ,,Администраторът’’) означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка.

4. „Регистър на лични данни” означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

5. ,,Обработващ лични данни’’ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора.

6. „Съгласие на физическо лице” означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

7. ,,Субекти на лични данни’’ (наричани за краткост ,,субектите’’) са физически лица – клиенти, служители.

8. „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

9. „Право на достъп“ – субектът на данните има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и до следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

10. „Право на коригиране“ – субектът на данните има право да поиска от Администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се има предвид, че непълните лични данни могат да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

11. „Право на изтриване“ – субектът на данни има право да поиска от Администратора изтриване на свързани с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие личните данни, когато е приложимо някое от следните основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

12. „Право на ограничаване на обработването“ – субектът на данните има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

13. „Право да прехвърля данните“ – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б); и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • Когато упражнява правото си на преносимост на данните по параграф 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.