Общи условия

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящите общи условия се прилагат от страна на „1 Метър Шоколад“ ООД, EИК: 202229252, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4, електронна поща за контакт: info@1meterchocolate.com , телефон за контакт: +359 887 59 13 12, при използването на интернет сайт, собственост на последния, а именно: https://tsarchocolate.com/. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите и на „1 Метър Шоколад“ ООД, във връзка с ползване на горепосочения интернет сайт.

Чл. 2. Aко посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай той приема всички условия.

II. Права и задължения

Чл. 3. Посетителите на уеб сайта се задължават:

  • да не подават невалидна или друга невярна информация при попълване на контактните форми;
  • да спазват приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия;
  • да не се представят за други лица или представител на юридическо лице или група хора, които не са овластени да представляват, или по друг начин да заблуждават „1 Метър Шоколад“ ООД относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

Чл. 4. При попълване на електронната форма за заявка, или електронната форма за контакт, посетителите на уеб сайта са длъжни да предоставят изискуемите и верни данни. Те гарантират, че данните, които предоставят в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при допусната грешка в процеса на попълване – ще ги актуализират, като се свържат с „1 Метър Шоколад“ ООД на посочения по-горе имейл адрес за контакт с последния.

Чл. 5. Посетителите имат право да получат съдействие от „1 Метър Шоколад“ ООД във връзка с възникнали въпроси относно използването на уеб сайта.

Чл. 6. „1 Метър Шоколад“ ООД се задължава:

  • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
  • да спазва приложимото българско и международно законодателство, както и настоящите общи условия;
  • да не предоставя невярна информация на уеб сайта.

Чл. 7. „1 Метър Шоколад“ ООД има право:

  • да поставя на интернет страницата си електронни препратки към други интернет страници на трети лица, като не контролира последните и не носи отговорност за техните действия;
  • при неспазване на задълженията на посетителите, съгласно настоящите общи условия, „1 Метър Шоколад“ ООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на посетителите. В тези случаи „1 Метър Шоколад“ ООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

III. Форма за контакт

Чл. 8. На интернет страницата има налична форма за заявка, в която посетителите – търговци могат да направят заявка, чрез която да заявят желание за дистрибуция на продукта, като задължително следва да се посочат изисканите данни на дружеството, което представляват.

Чл. 9. След подаването на заявка чрез интернет страницата „1 Метър Шоколад“ ООД осъществява обратна връзка на посочения телефон или имейл адрес с търговеца, подал заявката, с цел уреждане на по-нататъшни взаимоотношения.

Чл. 10. На интернет страницата има налична и форма за контакт, чрез която посетителите могат да се свържат с „1 Метър Шоколад“ ООД във връзка с възникнали въпроси относно съдържанието на интернет страницата.

Чл. 11. Попълването на горепосочените заявки на интернет страницата на „1 Метър Шоколад“ ООД не поражда за последния задължение за обратен контакт с посетителите и търговците.

IV. Допълнителни разпоредби

Чл. 12. „1 Метър Шоколад“ ООД не носи отговорност за неспособност от страна на посетителите да използват всяка една отделна услуга, предоставяна на интернет страницата на дружеството или за претенции, предявени към тях от трети страни.

Чл. 13. „1 Метър Шоколад“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет страницата си, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други подобни.

Чл. 14. „1 Метър Шоколад“ ООД събира и използва информацията за посетителите, единствено за целите, предвидени в настоящите общи условия.

Чл. 15. На видно място на заглавната страница на интернет страницата посетителите може да се запознаят, както с данните на дружеството, поддържащо интернет сайта, така и с данните за третото лице, предлагащо съответната стока или услуга.

Чл. 16. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали (вкл. текст), съдържащи се на информационната платформа на сайта, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „1 Метър Шоколад“ ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

Чл. 17. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, попълване от посетителите на електронна форма на уеб сайта, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 18. В случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл. 19. Всички спорове между „1 Метър Шоколад“ ООД и посетителите се решават в духа на разбирателството и добрата воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани по съдебен ред съгласно действащото законодателство.

Чл. 20. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „1 Метър Шоколад“ ООД, като за това се уведомяват потребителите чрез съобщение на уеб сайта https://tsarchocolate.com/. Промените в настоящите общи условия не засягат отношенията между и „1 Метър Шоколад“ ООД, възникнали преди уведомлението за изменение на общите условия.